Po novi zakonodaji je prepovedano kakršnokoli popravljanje računov, prirejanje podatkov ipd. Ministrstvo za finance je izdalo pravilnik, s katerim so določili zahteve, katerim mora ustrezati programska oprema. Zadnja verzija programske opreme eKLIK, ki ustreza predpisom, sedaj beleži vse spremembe na izdanih računih in jih zapisuje v poseben dnevnik. Dnevnik sprememb mora biti kadarkoli na vpogled ustreznim organom in inšpektorjem. V primeru, da boste sami posegali v bazo in podatke prirejali z namenskimi programi, bo v dnevniku vidno neskladje z dejanskim stanjem.
Pravilnik izdan s strani Ministrstva za finance si lahko ogledate tukaj.
Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 - NPB6 (38.člen) si lahko prenesete tukaj.
Pojasnilo

S 01.04.2013 je stopil v veljavo PRAVILNIK o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu.
Pravilnik podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. Člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12: v nadaljnjem besedilu: zakon), ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev izpisov izvornih elektronsko vodenih podatkov in njihovih sprememb davčnemu organu. Kopija pravilnika skupaj s podrobnejšimi pojasnili je objavljena na naši spletni strani.
Pravilnik predvsem govori o načinu beleženja sprememb na izdanih računih pri gotovinskem in kartičnem poslovanju, ter o načinu izvoza podatkov in njihovi vsebini za primer, da to od vas zahteva davčni inšpektor.
Uporabo ustrezne programske opreme od vas zahteva nov zakon o davčnem postopku ZDavP-2F, ki je objavljen v Uradnem listu 94/2012. Za vse uporabnike programske opreme eKLIK smo pripravili verzijo, ki ustreza predpisanim zahtevam. V kolikor imate nameščeno verzijo programa, ki je višja od 4.2.0.0  je vaš program že nadgrajen in ustreza zahtevam. V nasprotnem primeru kontaktirajte našo tehnično pomoč na 031 658 035 in se dogovorite za nadgradnjo. Tehnična pomoč  je dosegljiva vsak delovnik med 8:30 in 15:30 uro. Ker pričakujemo povečan obseg dela, vas prosimo, da v kolikor je telefonska številka zasedena ali nedosegljiva pošljete elektronsko sporočilo na info@1klik.si ali SMS na 031 658 035.  
Nadgradnjo programske opreme je potrebno opraviti najkasneje do 01.05.2013. Po tem datumu, ste zavezani elektronsko hraniti vse morebitne spremembe na izdanih računih in jih na zahtevo tudi posredovati davčnemu organu. Državni organ obenem zahteva, da uporabljate le programsko opremo, ki ustreza zakonskim zahtevam.
Način in strošek nadgradnje

Splošni pogoj za nadgradnjo je, da ima uporabnik programske opreme poravnane vse zapadle obveznosti do podjetja 1 Klik d.o.o.
Do brezplačne nadgradnje so upravičeni:
vsi uporabniki programske opreme, ki so program kupili po 1.5.2012 (datum na računu) in imajo zato program še vedno v garanciji,
vsi uporabniki programske opreme, ki imajo veljavno Osveževalno pogodbo, 
vsi uporabniki programske opreme, ki so v letu 2013 že plačali nadgradnjo programske opreme
Uporabniki, ki nimajo sklenjene Osveževalne pogodbe in so program kupili pred 01.05.2012 imajo naslednje opcije:
sklenitev Osveževalne pogodbo za minimalno 24 mesecev. S tem pridobijo pravico do brezplačne nadgradnje in brezplačni program eSMS za pošiljanje SMS sporočil*,
sklenitev Osveževalne pogodbo za minimalno 12 mesecev. Znesek nadgradnje je v tem primeru 84,00 EUR NETO*,
enkratna nadgradnja za obdobje 12 mesecev. Znesek nadgradnje znaša 25% vrednosti kupljene programske opreme brez popustov,
* V primeru predčasne prekinitve Osveževalne pogodbe, mora uporabnik poravnati celotno obveznost v višni 2,5%/mesečno od celotne vrednosti programske opreme brez popustov!
Vsa pomembna obvestila lahko spremljate na naši spletni strani www.1klik.si ali na našem Facebook profilu na naslovu https://www.facebook.com/1Klik.si