Ker spremembe zakona stopijo v veljavo 01.01.2013, smo že pristopili k pripravi sprememb v programski opremi. Spremembe bodo predvsem pri spreminjanju že potrjenih dokumentov, onemogočili pa bomo tudi vnašanje dokumentov nazaj v preteklost. Za primer naj navedem prevzem blaga, katerega ste sedaj lahko v tekočem letu vnesli na katerikoli datum v preteklosti. Zaradi zakonske spremembe ta funkcija ne bo več omogočena, tako da bo za datum in uro dokumenta veljal trenutni datum v času potrditve dokumenta. Ker ta datum zelo pomembno vpliva na zaloge in kartice artiklov bo potrebno prevzeme vnašati redno. Predvsem pa bo potrebno upoštevati pravilo, da blago ne sme zapustiti skladišča oz. blaga ne smemo prepustiti v prodajo če prevzem še ni bil opravljen!


Nova verzija programske opreme eKLIK, ki bo dosledno upoštevala novo zakonodajo, bomo objavili po 20.decembru 2012 in takoj pristopili k nadgradnji programa pri vseh strankah z veljavno Osveževalno pogodbo oz. z veljavno garancijo na programsko opremo, ki velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Za vse uporabnike programske opreme eKLIK, katerim je potekla garancijska doba in nimajo sklenjene Osveževalne pogodbe, bomo ponudili možnost nadgradnje, glede na čas uporabe programske opreme.

Zakon določa visoke kazni (3.000 – 150.000 EUR) za vse, ki ne bodo imeli veljavnih programskih rešitev – to pomeni, da ne poslujejo v skladu z novo zakonodajo, zato je nadgradnja za vse uporabnike programske opreme obvezna. Vse uporabnike, ki po 01.januarju 2013 ne boste uporabljali nove verzije, ki bo v skladu z veljavno zakonodajo opozarjamo, da podjetje 1 Klik d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti. V primeru, da bo pristojni organ (DURS) od našega podjetja zahteval seznam vseh uporabnikov, ki nadgradnje niso izvedli, bomo ta seznam tudi posredovali.

Pomembnejši deli novega zakona o davčnem postopku ZDavP-2F, ki se nanašajo na uporabo računalniških programov so opisani v 8 in 9 članu:

(8) Zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

(9) Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.

Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Minister, pristojen za finance, za izvajanje osmega in devetega odstavka tega člena podrobneje predpiše zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov.«

Vsa pomembna obvestila lahko spremljate na naši spletni strani www.1klik.si ali na našem Facebook profilu na naslovu https://www.facebook.com/1Klik.si