Vsi uporabniki davčnih blagajn ali vezanih knjig računov morajo najpozneje 2. 1. 2016 v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun (obvestilo). 

Takšno obvestilo morajo nalepiti na vsako elektronsko napravo za izdajo računov, ali ga izobesiti na drugem kupcu vidnem mestu v poslovnem prostoru (npr. na pult ali steno poleg blagajne). V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, ki se kaznuje z globo od 2.000 do 50.000 EUR.
Oblika in velikost takšnega obvestila sta natančno predpisani s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov. Za nepremičen poslovni prostor je predpisana velikost obvestila najmanj v formatu A5 (148 x 210 mm), za premičen poslovni prostor pa najmanj v formatu A7 (74 x 105 mm). 
Obvestila v različnih formatih pdf (A7, A6, A5, A4, A3) in v vektorski obliki so objavljena na spletni strani FURS, s katere si jih lahko zavezanci natisnejo. Tiskovina mora biti barvna. Zakonodaja sicer ne predvideva nalepk, panojev ali drugih oblik tiskovine, vendar je njihova uporaba vseeno možna. Zavezanci se o tem, ali bodo razobesili obvestilo v obliki nalepke, plakata ipd., ali pa bodo obvestilo zgolj natisnili s spletne strani FURS, odločijo sami. 
Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS